คำแปล west แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ west อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

west แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. west [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทิศตะวันตก
Antonym : east

2. west [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งมาจากทิศตะวันตก
Synonym : westerly, western
Antonym : east
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก

3. west [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันตก
Synonym : western
Antonym : east

4. west [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ไปทางทิศตะวันตก

5. west [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : จากทิศตะวันตก
Antonym : east

6. west [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา
คำที่เกี่ยวข้อง : ประเทศทางตะวันตก

7. west [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does west mean?
The meaning of west .
1. west [noun]
Definition : the countries of (originally) Europe and (now including) North America and South America
Synonym : occident

2. west [noun]
Definition : the cardinal compass point that is a 270 degrees
Synonym : due west, w, westward

3. west [noun]
Definition : the region of the United States lying to the west of the Mississippi River
Synonym : western united states

4. west [noun]
Definition : the direction corresponding to the westward cardinal compass point

5. west [noun]
Definition : British writer (born in Ireland) (1892-1983)
Synonym : cicily isabel fairfield, dame rebecca west, rebecca west

6. west [noun]
Definition : United States film actress (1892-1980)
Synonym : mae west

7. west [noun]
Definition : English painter (born in America) who became the second president of the Royal Academy (1738-1820)
Synonym : benjamin west

8. west [noun]
Definition : a location in the western part of a country, region, or city

9. west [adjective]
Definition : situated in or facing or moving toward the west

10. west [adverb]
Definition : to, toward, or in the west
ตัวอย่างประโยค
We moved west to Arizona.
Situated west of Boston.


ETdict.com, Copyright ©