คำแปล wet แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ wet อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

wet แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. wet [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เปียก
Synonym : damp, moist
Antonym : dry
คำที่เกี่ยวข้อง : แฉะ, ชุ่มไปด้วยน้ำ, โชก, ชื้นแฉะ

2. wet [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เปียก
Synonym : damp, dampen, moisten
Antonym : dry,dry out
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ชื้น, ทำให้ชุ่ม, ทำให้แฉะ

3. wet [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ้เปียก
Synonym : dampen, moisten
Antonym : dry,dry out
คำที่เกี่ยวข้อง : ้ชื้น, ชุ่ม, แฉะ

4. wet [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปัสสาวะรดบนสิ่งของ เช่น ที่นอน หรือพรม

5. wet [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเปียกชื้น

6. wet [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สภาพอากาศที่มีฝนตก
คำที่เกี่ยวข้อง : สภาพอากาศที่ชื้น

7. wet [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งยังไม่แห้งดี

8. wet [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งอนุญาตหรือสนับสนุนให้ผลิตหรือ่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)

9. wet [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งขายแอลกอฮอล์ด้วย (คำไม่เป็นทางการ)

10. wet [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้สนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does wet mean?
The meaning of wet .
1. wet [noun]
Definition : wetness caused by water
Synonym : moisture
ตัวอย่างประโยค
Drops of wet gleamed on the window.

2. wet [verb]
Definition : cause to become wet
ตัวอย่างประโยค
Wet your face.

3. wet [verb]
Definition : make one's bed or clothes wet by urinating
ตัวอย่างประโยค
This eight year old boy still wets his bed.

4. wet [adjective]
Definition : covered or soaked with a liquid such as water
ตัวอย่างประโยค
A wet bathing suit.
Wet sidewalks.
Wet weather.

5. wet [adjective]
Definition : containing moisture or volatile components
ตัวอย่างประโยค
Wet paint.

6. wet [adjective]
Definition : supporting or permitting the legal production and sale of alcoholic beverages
ตัวอย่างประโยค
A wet candidate running on a wet platform.
A wet county.

7. wet [adjective]
Definition : producing or secreting milk
Synonym : lactating
ตัวอย่างประโยค
A wet nurse.
A wet cow.
Lactating cows.

8. wet [adjective]
Definition : consisting of or trading in alcoholic liquor
ตัวอย่างประโยค
A wet cargo.
A wet canteen.

9. wet [adjective]
Definition : very drunk
Synonym : besotted, blind drunk, blotto, cockeyed, crocked, fuddled, loaded, pie-eyed, pissed, pixilated, plastered, slopped, sloshed, smashed, soaked, soused, sozzled, squiffy, stiff, tight


ETdict.com, Copyright ©