คำแปล whatever แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ whatever อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

whatever แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. whatever [pronoun, คำสรรพนาม]
คำแปล/ความหมาย : อะไรก็ตาม
Synonym : whatsoever

2. whatever [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อะไรก็ตาม
Synonym : whatsoever
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ว่าอะไรก็ตาม

3. whatever [pronoun, คำสรรพนาม]
คำแปล/ความหมาย : อะไร (ใช้เพื่อเน้นคำว่า what)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does whatever mean?
The meaning of whatever .
1. whatever [adjective]
Definition : one or some or every or all without specification
Synonym : any, whatsoever
ตัวอย่างประโยค
Give me any peaches you don't want.
Not any milk is left.
Any child would know that.
Pick any card.
Any day now.
Cars can be rented at almost any airport.
At twilight or any other time.
Beyond any doubt.
Need any help we can get.
Give me whatever peaches you don't want.


ETdict.com, Copyright ©