คำแปล whip แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ whip อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

whip แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. whip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หวด
Synonym : beat, lash, thrash
คำที่เกี่ยวข้อง : โบย, ลงแส้, ตี, เฆี่ยน

2. whip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตวัด
คำที่เกี่ยวข้อง : สะบัด, ปัด, ปะทะ

3. whip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เสียดสี
คำที่เกี่ยวข้อง : ประณาม

4. whip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชนะ (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : beat, defeat, overcome
Antonym : lose
คำที่เกี่ยวข้อง : เอาชนะ, คว่ำลงได้, ทำให้แพ้ราบคาบ

5. whip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แส้
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือสำหรับเฆี่ยน, การโบย, การลงแส้, การฝึกอย่างเข้มงวด

6. whip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การโบย
คำที่เกี่ยวข้อง : การหวด, การลงแส้, การตี, การเฆี่ยน

7. whip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมือง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does whip mean?
The meaning of whip .
1. whip [noun]
Definition : an instrument with a handle and a flexible lash that is used for whipping

2. whip [noun]
Definition : a legislator appointed by the party to enforce discipline
Synonym : party whip

3. whip [noun]
Definition : a dessert made of sugar and stiffly beaten egg whites or cream and usually flavored with fruit

4. whip [noun]
Definition : (golf) the flexibility of the shaft of a golf club

5. whip [noun]
Definition : a quick blow delivered with a whip or whiplike object
Synonym : lash, whiplash
ตัวอย่างประโยค
The whip raised a red welt.

6. whip [verb]
Definition : beat severely with a whip or rod
Synonym : flog, lash, lather, slash, strap, trounce, welt
ตัวอย่างประโยค
The teacher often flogged the students.
The children were severely trounced.

7. whip [verb]
Definition : defeat thoroughly
Synonym : mop up, pip, rack up, worst
ตัวอย่างประโยค
He mopped up the floor with his opponents.

8. whip [verb]
Definition : thrash about flexibly in the manner of a whiplash
ตัวอย่างประโยค
The tall grass whipped in the wind.

9. whip [verb]
Definition : strike as if by whipping
Synonym : lash
ตัวอย่างประโยค
The curtain whipped her face.

10. whip [verb]
Definition : whip with or as if with a wire whisk
Synonym : whisk
ตัวอย่างประโยค
Whisk the eggs.

11. whip [verb]
Definition : subject to harsh criticism
Synonym : blister, scald
ตัวอย่างประโยค
The Senator blistered the administration in his speech on Friday.
The professor scaled the students.
Your invectives scorched the community.


ETdict.com, Copyright ©