คำแปล white แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ white อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

white แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. white [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ีขาว

2. white [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกือบไม่มีสี
Synonym : ashen, pale, pallid, wan
Antonym : colorful
คำที่เกี่ยวข้อง : จาง, ซีด

3. white [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : (ไวน์) ซึ่งทำจากองุ่นขาว

4. white [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สีขาว

5. white [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่มีสีขาว

6. white [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชาวผิวขาว
Synonym : Caucasian, Caucasoid

7. white [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : (ลักษณะ) ที่สะอาดบริสุทธ์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does white mean?
The meaning of white .
1. white [noun]
Definition : a member of the Caucasoid race
Synonym : caucasian, white person

2. white [noun]
Definition : the quality or state of the achromatic color of greatest lightness (bearing the least resemblance to black)
Synonym : whiteness

3. white [noun]
Definition : United States jurist appointed chief justice of the United States Supreme Court in 1910 by President Taft
noted for his work on antitrust legislation (1845-1921)
Synonym : edward d. white, edward douglas white jr., edward white

4. white [noun]
Definition : Australian writer (1912-1990)
Synonym : patrick victor martindale white, patrick white

5. white [noun]
Definition : United States political journalist (1915-1986)
Synonym : t. h. white, theodore harold white

6. white [noun]
Definition : United States architect (1853-1906)
Synonym : stanford white

7. white [noun]
Definition : United States writer noted for his humorous essays (1899-1985)
Synonym : e. b. white, elwyn brooks white

8. white [noun]
Definition : United States educator who in 1865 (with Ezra Cornell) founded Cornell University and served as its first president (1832-1918)
Synonym : andrew d. white, andrew dickson white

9. white [noun]
Definition : a tributary of the Mississippi River that flows southeastward through northern Arkansas and southern Missouri
Synonym : white river

10. white [noun]
Definition : the white part of an egg
the nutritive and protective gelatinous substance surrounding the yolk consisting mainly of albumin dissolved in water
Synonym : albumen, egg white, ovalbumin
ตัวอย่างประโยค
She separated the whites from the yolks of several eggs.

11. white [noun]
Definition : (board games) the lighter pieces

12. white [noun]
Definition : (usually in the plural) trousers made of flannel or gabardine or tweed or white cloth
Synonym : flannel, gabardine, tweed

13. white [verb]
Definition : turn white
Synonym : whiten
ตัวอย่างประโยค
This detergent will whiten your laundry.

14. white [adjective]
Definition : being of the achromatic color of maximum lightness
having little or no hue owing to reflection of almost all incident light
ตัวอย่างประโยค
As white as fresh snow.
A bride's white dress.

15. white [adjective]
Definition : of or belonging to a racial group having light skin coloration
ตัวอย่างประโยค
Voting patterns within the white population.

16. white [adjective]
Definition : free from moral blemish or impurity
unsullied
ตัวอย่างประโยค
In shining white armor.

17. white [adjective]
Definition : marked by the presence of snow
Synonym : snowy
ตัวอย่างประโยค
A white Christmas.
The white hills of a northern winter.

18. white [adjective]
Definition : restricted to whites only
Synonym : lily-white
ตัวอย่างประโยค
Under segregation there were even white restrooms and white drinking fountains.
A lily-white movement which would expel Negroes from the organization.

19. white [adjective]
Definition : glowing white with heat
Synonym : white-hot
ตัวอย่างประโยค
White flames.
A white-hot center of the fire.

20. white [adjective]
Definition : benevolent
without malicious intent
ตัวอย่างประโยค
That's white of you.

21. white [adjective]
Definition : (of a surface) not written or printed on
Synonym : blank, clean
ตัวอย่างประโยค
Blank pages.
Fill in the blank spaces.
A clean page.
Wide white margins.

22. white [adjective]
Definition : (of coffee) having cream or milk added

23. white [adjective]
Definition : (of hair) having lost its color
Synonym : whitened
ตัวอย่างประโยค
The white hairs of old age.

24. white [adjective]
Definition : anemic looking from illness or emotion
Synonym : ashen, blanched, bloodless, livid
ตัวอย่างประโยค
A face turned ashen.
The invalid's blanched cheeks.
Tried to speak with bloodless lips.
A face livid with shock.
Lips...livid with the hue of death.
Lips white with terror.
A face white with rage.

25. white [adjective]
Definition : of summer nights in northern latitudes where the sun barely sets
ตัวอย่างประโยค
White nights.


ETdict.com, Copyright ©