คำแปล whole แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ whole อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

whole แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. whole [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ทั้งหมด
Synonym : all, complete, entire
Antonym : incomplete,partial
คำที่เกี่ยวข้อง : ทั้งสิ้น

2. whole [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : สมบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง : ครบถ้วน

3. whole [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่ครบถ้วน
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งที่สมบูรณ์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does whole mean?
The meaning of whole .
1. whole [noun]
Definition : all of something including all its component elements or parts
ตัวอย่างประโยค
Europe considered as a whole.
The whole of American literature.

2. whole [noun]
Definition : an assemblage of parts that is regarded as a single entity
Synonym : unit
ตัวอย่างประโยค
How big is that part compared to the whole?.
The team is a unit.

3. whole [adjective]
Definition : including all components without exception
being one unit or constituting the full amount or extent or duration
complete
ตัวอย่างประโยค
Gave his whole attention.
A whole wardrobe for the tropics.
The whole hog.
A whole week.
The baby cried the whole trip home.
A whole loaf of bread.

4. whole [adjective]
Definition : (of siblings) having the same parents
ตัวอย่างประโยค
Whole brothers and sisters.

5. whole [adjective]
Definition : not injured
Synonym : unharmed, unhurt, unscathed

6. whole [adjective]
Definition : exhibiting or restored to vigorous good health
Synonym : hale
ตัวอย่างประโยค
Hale and hearty.
Whole in mind and body.
A whole person again.

7. whole [adjective]
Definition : acting together as a single undiversified whole
Synonym : solid, unanimous
ตัวอย่างประโยค
A solid voting bloc.

8. whole [adverb]
Definition : to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly')
Synonym : all, altogether, completely, entirely, totally, wholly
ตัวอย่างประโยค
He was wholly convinced.
Entirely satisfied with the meal.
It was completely different from what we expected.
Was completely at fault.
A totally new situation.
The directions were all wrong.
It was not altogether her fault.
An altogether new approach.
A whole new idea.


ETdict.com, Copyright ©