คำแปล wholesale แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ wholesale อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

wholesale แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. wholesale [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การขายส่ง

2. wholesale [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งขายส่ง
คำที่เกี่ยวข้อง : แบบขายส่ง, เกี่ยวกับการขายส่ง

3. wholesale [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : โดยขายส่ง

4. wholesale [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : โดยทั้งหมด
Synonym : indiscriminately
คำที่เกี่ยวข้อง : โดยไม่มีการแบ่งแยก, โดยไม่มีการเลือก

5. wholesale [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขายส่ง

6. wholesale [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขายส่ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does wholesale mean?
The meaning of wholesale .
1. wholesale [noun]
Definition : the selling of goods to merchants
usually in large quantities for resale to consumers

2. wholesale [verb]
Definition : sell in large quantities

3. wholesale [adjective]
Definition : ignoring distinctions
Synonym : sweeping
ตัวอย่างประโยค
Sweeping generalizations.
Wholesale destruction.

4. wholesale [adverb]
Definition : at a wholesale price
ตัวอย่างประโยค
I can sell it to you wholesale.

5. wholesale [adverb]
Definition : on a large scale without careful discrimination
Synonym : in large quantities
ตัวอย่างประโยค
I buy food wholesale.


ETdict.com, Copyright ©