คำแปล wild แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ wild อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

wild แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. wild [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่เชื่อง
Synonym : savage, undomesticated
Antonym : domesticated,tame
คำที่เกี่ยวข้อง : ดุร้าย

2. wild [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งมาจากป่า, ซึ่งไม่ได้จากการเพาะปลูก, ซึ่งอยู่ในป่า

3. wild [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แห้งแล้ง
คำที่เกี่ยวข้อง : ห่างไกล, รกร้าง

4. wild [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งกระตือรือร้น

5. wild [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งไม่มีการยับยั้งชั่งใจ
Synonym : unrestrained, unruly
Antonym : restrained
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งไม่มีความอดกลั้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does wild mean?
The meaning of wild .
1. wild [noun]
Definition : a wild primitive state untouched by civilization
Synonym : natural state, state of nature
ตัวอย่างประโยค
He lived in the wild.
They collected mushrooms in the wild.

2. wild [noun]
Definition : a wild and uninhabited area left in its natural condition
Synonym : wilderness
ตัวอย่างประโยค
It was a wilderness preserved for the hawks and mountaineers.

3. wild [adjective]
Definition : marked by extreme lack of restraint or control
ตัวอย่างประโยค
Wild talk.
Wild parties.

4. wild [adjective]
Definition : in a natural state
not tamed or domesticated or cultivated
Synonym : untamed
ตัวอย่างประโยค
Wild geese.
Edible wild plants.

5. wild [adjective]
Definition : in a state of extreme emotion
ตัวอย่างประโยค
Wild with anger.
Wild with grief.

6. wild [adjective]
Definition : deviating widely from an intended course
ตัวอย่างประโยค
A wild bullet.
He threw a wild pitch.

7. wild [adjective]
Definition : (of colors or sounds) intensely vivid or loud
Synonym : violent
ตัวอย่างประโยค
A violent clash of colors.
Her dress was a violent red.
A violent noise.
Wild colors.
Wild shouts.

8. wild [adjective]
Definition : without a basis in reason or fact
Synonym : baseless, groundless, idle, unfounded, unwarranted
ตัวอย่างประโยค
Baseless gossip.
The allegations proved groundless.
Idle fears.
Unfounded suspicions.
Unwarranted jealousy.

9. wild [adjective]
Definition : talking or behaving irrationally
Synonym : raving mad
ตัวอย่างประโยค
A raving lunatic.

10. wild [adjective]
Definition : involving risk or danger
Synonym : hazardous, risky
ตัวอย่างประโยค
Skydiving is a hazardous sport.
Extremely risky going out in the tide and fog.
A wild financial scheme.

11. wild [adjective]
Definition : fanciful and unrealistic
foolish
Synonym : fantastic
ตัวอย่างประโยค
A fantastic idea of his own importance.

12. wild [adjective]
Definition : located in a dismal or remote area
desolate
Synonym : godforsaken, waste
ตัวอย่างประโยค
A desert island.
A godforsaken wilderness crossroads.
A wild stretch of land.
Waste places.

13. wild [adjective]
Definition : intensely enthusiastic about or preoccupied with
Synonym : crazy, dotty, gaga
ตัวอย่างประโยค
Crazy about cars and racing.
He is potty about her.

14. wild [adjective]
Definition : without civilizing influences
Synonym : barbarian, barbaric, savage, uncivilised, uncivilized
ตัวอย่างประโยค
Barbarian invaders.
Barbaric practices.
A savage people.
Fighting is crude and uncivilized especially if the weapons are efficient.
Wild tribes.

15. wild [adjective]
Definition : (of the elements) as if showing violent anger
Synonym : angry, furious, raging, tempestuous
ตัวอย่างประโยค
Angry clouds on the horizon.
Furious winds.
The raging sea.

16. wild [adverb]
Definition : in an uncontrolled and rampant manner
Synonym : rampantly
ตัวอย่างประโยค
Weeds grew rampantly around here.

17. wild [adverb]
Definition : in a wild or undomesticated manner
ตัวอย่างประโยค
Growing wild.
Roaming wild.


ETdict.com, Copyright ©