คำแปล wish แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ wish อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

wish แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. wish [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรารถนา
Synonym : covet, desire, want
คำที่เกี่ยวข้อง : ประสงค์, ต้องการ, นึกอยาก

2. wish [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความประสงค์
คำที่เกี่ยวข้อง : ความต้องการ, ความอยาก, ความปรารถนา

3. wish [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำขอร้องอย่างสุภาพ (คำเป็นทางการ)
Synonym : desire


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does wish mean?
The meaning of wish .
1. wish [noun]
Definition : a specific feeling of desire
Synonym : want, wishing
ตัวอย่างประโยค
He got his wish.
He was above all wishing and desire.

2. wish [noun]
Definition : an expression of some desire or inclination
Synonym : indirect request
ตัวอย่างประโยค
I could tell that it was his wish that the guests leave.
His crying was an indirect request for attention.

3. wish [noun]
Definition : (usually plural) a polite expression of desire for someone's welfare
Synonym : compliments, regard
ตัวอย่างประโยค
Give him my kind regards.
My best wishes.

4. wish [noun]
Definition : the particular preference that you have
ตัวอย่างประโยค
It was his last wish.
They should respect the wishes of the people.

5. wish [verb]
Definition : hope for
have a wish
ตัวอย่างประโยค
I wish I could go home now.

6. wish [verb]
Definition : prefer or wish to do something
Synonym : care, like
ตัวอย่างประโยค
Do you care to try this dish?.
Would you like to come along to the movies?.

7. wish [verb]
Definition : make or express a wish
ตัวอย่างประโยค
I wish that Christmas were over.

8. wish [verb]
Definition : feel or express a desire or hope concerning the future or fortune of
Synonym : wish well

9. wish [verb]
Definition : order politely
express a wish for

10. wish [verb]
Definition : invoke upon
Synonym : bid
ตัวอย่างประโยค
Wish you a nice evening.
Bid farewell.


ETdict.com, Copyright ©