คำแปล withdraw แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ withdraw อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

withdraw แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. withdraw [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เก็บคืน
Synonym : remove
คำที่เกี่ยวข้อง : เอากลับ, ถอนคืน

2. withdraw [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถอนคำพูด
Synonym : take back, retract

3. withdraw [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถอนทหาร
Synonym : retreat, retire
Antonym : send in
คำที่เกี่ยวข้อง : ถอนตำแหน่ง

4. withdraw [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถอนเงิน
คำที่เกี่ยวข้อง : เบิกเงิน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does withdraw mean?
The meaning of withdraw .
1. withdraw [verb]
Definition : pull back or move away or backward
Synonym : draw back, move back, pull away, pull back, recede, retire, retreat
ตัวอย่างประโยค
The enemy withdrew.
The limo pulled away from the curb.

2. withdraw [verb]
Definition : withdraw from active participation
Synonym : retire
ตัวอย่างประโยค
He retired from chess.

3. withdraw [verb]
Definition : release from something that holds fast, connects, or entangles
Synonym : disengage
ตัวอย่างประโยค
I want to disengage myself from his influence.
Disengage the gears.

4. withdraw [verb]
Definition : cause to be returned
Synonym : call back, call in, recall
ตัวอย่างประโยค
Recall the defective auto tires.
The manufacturer tried to call back the spoilt yoghurt.

5. withdraw [verb]
Definition : take back what one has said
Synonym : swallow, take back, unsay
ตัวอย่างประโยค
He swallowed his words.

6. withdraw [verb]
Definition : keep away from others
Synonym : seclude, sequester, sequestrate
ตัวอย่างประโยค
He sequestered himself in his study to write a book.

7. withdraw [verb]
Definition : break from a meeting or gathering
Synonym : adjourn, retire
ตัวอย่างประโยค
We adjourned for lunch.
The men retired to the library.

8. withdraw [verb]
Definition : retire gracefully
Synonym : bow out
ตัวอย่างประโยค
He bowed out when he realized he could no longer handle the demands of the chairmanship.

9. withdraw [verb]
Definition : remove (a commodity) from (a supply source)
Synonym : draw, draw off, take out
ตัวอย่างประโยค
She drew $2,000 from the account.
The doctors drew medical supplies from the hospital's emergency bank.

10. withdraw [verb]
Definition : lose interest
Synonym : retire
ตัวอย่างประโยค
He retired from life when his wife died.

11. withdraw [verb]
Definition : make a retreat from an earlier commitment or activity
Synonym : back away, back out, crawfish, crawfish out, pull back, pull in one's horns, retreat
ตัวอย่างประโยค
We'll have to crawfish out from meeting with him.
He backed out of his earlier promise.
The aggressive investment company pulled in its horns.

12. withdraw [verb]
Definition : remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking off, or remove something abstract
Synonym : remove, take, take away
ตัวอย่างประโยค
Remove a threat.
Remove a wrapper.
Remove the dirty dishes from the table.
Take the gun from your pocket.
This machine withdraws heat from the environment.


ETdict.com, Copyright ©