คำแปล world แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ world อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

world แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. world [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โลก
Synonym : globe, Earth
คำที่เกี่ยวข้อง : โลกมนุษย์

2. world [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชาวโลก
Synonym : humanity, humankind, human race
คำที่เกี่ยวข้อง : มนุษย์โลก, มนุษยชาติ

3. world [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สังคมมนุษย์

4. world [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง

5. world [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ของโลก
คำที่เกี่ยวข้อง : แห่งโลก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does world mean?
The meaning of world .
1. world [noun]
Definition : everything that exists anywhere
Synonym : cosmos, creation, existence, macrocosm, universe
ตัวอย่างประโยค
They study the evolution of the universe.
The biggest tree in existence.

2. world [noun]
Definition : people in general
especially a distinctive group of people with some shared interest
Synonym : domain
ตัวอย่างประโยค
The Western world.

3. world [noun]
Definition : all of your experiences that determine how things appear to you
Synonym : reality
ตัวอย่างประโยค
His world was shattered.
We live in different worlds.
For them demons were as much a part of reality as trees were.

4. world [noun]
Definition : the 3rd planet from the sun
the planet we live on
Synonym : earth, globe
ตัวอย่างประโยค
The Earth moves around the sun.
He sailed around the world.

5. world [noun]
Definition : people in general considered as a whole
Synonym : populace, public
ตัวอย่างประโยค
He is a hero in the eyes of the public.

6. world [noun]
Definition : a part of the earth that can be considered separately
ตัวอย่างประโยค
The outdoor world.
The world of insects.

7. world [noun]
Definition : the concerns of this life as distinguished from heaven and the afterlife
Synonym : earth, earthly concern, worldly concern
ตัวอย่างประโยค
They consider the church to be independent of the world.

8. world [noun]
Definition : all of the living human inhabitants of the earth
Synonym : human beings, human race, humanity, humankind, humans, man, mankind
ตัวอย่างประโยค
All the world loves a lover.
She always used `humankind' because `mankind' seemed to slight the women.

9. world [adjective]
Definition : involving the entire earth
not limited or provincial in scope
Synonym : global, planetary, world-wide, worldwide
ตัวอย่างประโยค
Global war.
Global monetary policy.
Neither national nor continental but planetary.
A world crisis.
Of worldwide significance.


ETdict.com, Copyright ©