คำแปล write แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ write อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

write แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. write [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เขียน
คำที่เกี่ยวข้อง : เขียนหนังสือ, จด, จารึก

2. write [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เขียน
Synonym : jot, note, pen
คำที่เกี่ยวข้อง : เขียนหนังสือ, จด, จารึก

3. write [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง)
คำที่เกี่ยวข้อง : ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง)

4. write [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง)
Synonym : compose, indite
คำที่เกี่ยวข้อง : ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does write mean?
The meaning of write .
1. write [verb]
Definition : produce a literary work
Synonym : compose, indite, pen
ตัวอย่างประโยค
She composed a poem.
He wrote four novels.

2. write [verb]
Definition : communicate or express by writing
ตัวอย่างประโยค
Please write to me every week.

3. write [verb]
Definition : have (one's written work) issued for publication
Synonym : publish
ตัวอย่างประโยค
How many books did Georges Simenon write?.
She published 25 books during her long career.

4. write [verb]
Definition : communicate (with) in writing
Synonym : drop a line
ตัวอย่างประโยค
Write her soon, please!.

5. write [verb]
Definition : communicate by letter
ตัวอย่างประโยค
He wrote that he would be coming soon.

6. write [verb]
Definition : write music
Synonym : compose
ตัวอย่างประโยค
Beethoven composed nine symphonies.

7. write [verb]
Definition : mark or trace on a surface
ตัวอย่างประโยค
The artist wrote Chinese characters on a big piece of white paper.
Russian is written with the Cyrillic alphabet.

8. write [verb]
Definition : record data on a computer
Synonym : save
ตัวอย่างประโยค
Boot-up instructions are written on the hard disk.

9. write [verb]
Definition : write or name the letters that comprise the conventionally accepted form of (a word or part of a word)
Synonym : spell
ตัวอย่างประโยค
He spelled the word wrong in this letter.

10. write [verb]
Definition : create code, write a computer program
ตัวอย่างประโยค
She writes code faster than anybody else.


ETdict.com, Copyright ©