คำแปล zip แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ zip อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

zip แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. zip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ซิป
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่รูดปิดเปิดทำด้วยโลหะสำหรับติดเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does zip mean?
The meaning of zip .
1. zip [noun]
Definition : a quantity of no importance
Synonym : aught, cipher, cypher, goose egg, nada, naught, nil, nix, nothing, null, zero, zilch, zippo
ตัวอย่างประโยค
It looked like nothing I had ever seen before.
Reduced to nil all the work we had done.
We racked up a pathetic goose egg.
It was all for naught.
I didn't hear zilch about it.

2. zip [noun]
Definition : a code of letters and digits added to a postal address to aid in the sorting of mail
Synonym : postal code, postcode, zip code

3. zip [noun]
Definition : forceful exertion
Synonym : energy, vigor, vigour
ตัวอย่างประโยค
He plays tennis with great energy.
He's full of zip.

4. zip [noun]
Definition : a fastener for locking together two toothed edges by means of a sliding tab
Synonym : slide fastener, zip fastener, zipper

5. zip [verb]
Definition : close with a zipper
Synonym : zip up, zipper
ตัวอย่างประโยค
Zip up your jacket--it's cold.

6. zip [verb]
Definition : move very fast
Synonym : hurry, speed, travel rapidly
ตัวอย่างประโยค
The runner zipped past us at breakneck speed.


ETdict.com, Copyright ©